Aksjeselskap krav til generalforsamling


Det er et krav i henhold til selskabsloven at et kapitalselskab afholder én årlig ordinær generalforsamling, hvor der bl.a. skal træffes beslutning om godkendelse af årsrapporten og anvendelse af årets overskud, herunder om overskuddet skal udbetales som udbytte til kapitalejerne.Så lenge selskapet har en driftsinntekt på under 5 millioner kroner og en balansesum på under 20 millioner kroner, så har man ingen revisorplikt når man skal starte aksjeselskap. Krav til drift av aksjeselskap. Mange tenker bare på hva som skal til for å starte et aksjeselskap, og ikke kravene for de videre driften.En emisjon i et aksjeselskap kan med andre ord rettes både mot eksisterende aksjonærer og nye tegnere. Lovens normalregel er imidlertid at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne aksjer i en emisjon (se aksjelovens § 10-4 til § 10-6). Dette gjelder selv om også andre enn aksjonærene er navngitt som mulige tegnere.Dansk Ruhår Klub Stærevej 13 3200 Helsinge CVR-nummer 32927394. [email protected] Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben. I tillegg til å ha ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, skal også daglig leder tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (asl § 6-21).Slik denne paragrafen er formulert, ligger initiativet og gjennomføringen hos daglig leder, men dette skal skje i samråd med ...